Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5285

Đã truy cập : 43497419

Danh sách thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

30/06/2016 15:02 Số lượt xem: 3257

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

TRƯỞNG BAN 

Đồng chí: NGUYỄN QUỐC CHUNG

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

               

Đồng chí: NGUYỄN HUY CHIẾN                Đồng chí: NGUYỄN ĐỨC LỢI

 

ỦY VIÊN

              

Đồng chí: TRẦN ĐĂNG SÂM                           Đồng chí: VŨ CHÍ KIÊN

 

               

Đồng chí: ĐẶNG TRẦN TRUNG                    Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH LỢI

  

                  

         Đồng chí: LÊ TUẤN HỒNG                      Đồng chí: NGUYỄN THỊ KIM HẰNG