Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 10315

Đã truy cập : 45364804

Danh sách thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

30/06/2016 15:02 Số lượt xem: 5416

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: NGUYỄN VĂN ĐẠI

PHÓ TRƯỞNG BAN

              

Đồng chí: NGUYỄN HUY CHIẾN                Đồng chí: DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN

 

ỦY VIÊN

              

Đồng chí: TRẦN ĐĂNG SÂM                           Đồng chí: VŨ CHÍ KIÊN

 

               

Đồng chí: ĐẶNG TRẦN TRUNG                    Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH LỢI

  

                  

         Đồng chí: LÊ TUẤN HỒNG                      Đồng chí: NGUYỄN THỊ KIM HẰNG