Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6943

Đã truy cập : 45364993

Danh sách thành viên Ban Pháp Chế

30/06/2016 14:53 Số lượt xem: 4853

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: NGUYỄN VĂN HÙNG

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

                 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THỦY                       Đồng chí: BÙI THANH HƯƠNG

 

ỦY VIÊN

                 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN QUỸ                       Đồng chí: NGUYỄN THỊ VÂN HÀ

 

               

Đồng chí: NGUYỄN NHÂN CHINH                Đồng chí: NGUYỄN TIẾN HOÀNG

 

                 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HÀ                      Đồng chí: NGUYỄN THANH HIẾU