Danh mục Danh mục

Danh sách thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

29/06/2016 08:55 Số lượt xem: 1410

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

CHỦ TỊCH

Đồng chí: NGUYỄN HƯƠNG GIANG

 

PHÓ CHỦ TỊCH

                        

  Đồng chí: NGUYỄN XUÂN THU                  Đồng chí: NGUYỄN HẠNH CHUNG

 

ỦY VIÊN

                         

   Đồng chí: NGUYỄN VĂN HÙNG                 Đồng chí: NGUYỄN QUỐC CHUNG

(Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy)                                 (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy)

 

Đồng chí: DƯƠNG ĐỨC NGHĨA

(Chánh Văn phòng HĐND tỉnh)