Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9580

Đã truy cập : 45364870

Danh sách thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

29/06/2016 08:55 Số lượt xem: 46009

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

CHỦ TỊCH

Đồng chí: NGUYỄN QUỐC CHUNG

 

PHÓ CHỦ TỊCH

    

                  Đồng chí: NGUYỄN HẠNH CHUNG

 

ỦY VIÊN

 

             

  Đồng chí: NGUYỄN VĂN HÙNG                         Đồng chí: DƯƠNG ĐỨC NGHĨA  

  (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy)           (Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉn

 

             

 Đồng chí: NGUYỄN VĂN ĐẠI                              Đồng chí: NGUYỄN VĂN QUỸ

                          (Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách)                  (Chánh Văn phòng HĐND tỉnh)