Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5533

Đã truy cập : 43594440

Danh sách thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

29/06/2016 08:55 Số lượt xem: 27863

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

CHỦ TỊCH

Đồng chí: NGUYỄN QUỐC CHUNG

 

PHÓ CHỦ TỊCH

                        

  Đồng chí: NGUYỄN XUÂN THU                  Đồng chí: NGUYỄN HẠNH CHUNG

 

ỦY VIÊN

   

  Đồng chí: NGUYỄN VĂN HÙNG  

  (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy)  

 

                       

   Đồng chí: DƯƠNG ĐỨC NGHĨA                        Đồng chí: NGUYỄN VĂN QUỸ

              (Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)               (Chánh Văn phòng HĐND tỉnh)