Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 21/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2636

Đã truy cập : 42980604

Hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân

11/10/2017 07:56 Số lượt xem: 1309

Ngày 10-10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư tổ chức Hội thảo: “ Cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trên địa bàn tỉnh- thực trạng và định hướng thời gian tới”. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư đồng chủ trì.

Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Đình Xuân trình bày Báo cáo trung tâm về phát triển KTTN.

 

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Thường trực, lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; Thường trực HĐND cấp huyện trong toàn tỉnh.

Ban Tổ chức nhận được 25 bài viết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn tỉnh, trong đó có 9 tham luận trực tiếp tại hội thảo, tập trung phân tích, đánh giá về: Thực trạng phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh; ưu điểm và hạn chế của các cơ chế, chính sách phát triển KTTN; định hướng giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển KTTN thời gian tới. Các tham luận đều khẳng định: Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh nhận thức rõ về vai trò của KTTN trong phát triển kinh tế - xã hội, tích cực nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp tư nhân phát triển. KTTN đã có bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào thành tựu chung toàn tỉnh, tuy nhiên tốc độ phát triển còn chưa tương xứng, chưa đáp ứng được vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế (GRDP khu vực KTTN năm 2016 bằng 26,5% GRDP toàn tỉnh);  hầu hết doanh nghiệp trong khu vực KTTN còn nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; số doanh nghiệp chưa hoạt động, ngừng sản xuất và giải thể lớn; thuế và các khoản nộp ngân sách chỉ chiếm 19% tổng thu nội địa. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách về phát triển KTTN để triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 34 năm 2017 của Tỉnh ủy Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Trên cơ sở đó, các tham luận đề xuất nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của KTTN; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế,  chính sách phát triển KTTN; phát huy vai trò của đại biểu, các Ban trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó góp phần nâng cao chất lượng biểu quyết, ban hành chính sách về phát triển KTTN của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển KTTN của HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp.

Theo Báo BN