Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 21/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2591

Đã truy cập : 42980559

Nâng cao hiệu quả của thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/10/2017 10:50 Số lượt xem: 1434

Thiết chế văn hóa đang đồng hành với đời sống nhân dân và là một phần không thể thiếu của xã hội, có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương,... 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại thành phố Bắc Ninh

Xác định tầm quan trọng như vậy, trong những năm qua hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở luôn được chính quyền địa phương các cấp tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đầu tư, tu sửa. Theo báo cáo hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 Trung tâm Văn hoá - Thể thao (VHTT) cấp huyện đã được thành lập; cấp xã có 59/126 trung tâm VHTT cấp xã được thành lập và đều bố trí cán bộ công chức văn hóa xã quản lý, tổ chức hoạt động; cấp thôn hiện đã có 675/733 thôn, làng, khu phố có có tổ chức hoạt động ,… và có 1558 hệ thống thiết chế văn hóa di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng như đình, đền, chùa, nghè, miếu, nhà thờ họ, đây là bộ phận hợp thành của hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Qua khảo sát, các thiết chế văn hóa cơ sở đã thực hiện các chức năng: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tổ chức các hoạt động tại chỗ với các loại hình câu lạc bộ; các lễ hội; giáo dục trực quan; văn nghệ quần chúng; mở các lớp năng khiếu; tổ chức vui chơi giải trí….phục vụ cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Từ đó hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở cũng đã góp phần vào việc bảo tồn, quảng bá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh.

Song bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở vẫn còn có tồn tại như: Chư­a hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp luật về quy chế hoạt động thống nhất; về tổ chức và hoạt động, cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá còn nhiều khó khăn; có một số thiết chế hiện đã xuống cấp, không bảo đảm theo quy định; còn nhiều các thiết chế VHTT hiện nay đều thiếu trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động; kinh phí đầu tư cho các hoạt động chuyên môn cũng như sửa chữa, nâng cấp các thiết chế VHTT các cấp còn hạn hẹp. Việc xây dựng một số thiết chế VHTT về quy mô, kiến trúc, vị trí còn chưa phù hợp trong việc khai thác, sử dụng trong giai đoạn hiện nay.

Nguyên nhân của các hạn chế là công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch quỹ đất cho thiết chế VHTT ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng một số nơi đã quy hoạch quỹ đất để xây dựng công trình văn hoá, thể thao nhưng lại có quy hoạch của dự án khác thay vào. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng thiết chế VHTT còn nhiều khó khăn. Tiêu chí về diện tích quy hoạch và hạng mục công trình thay đổi theo hướng tăng lên; kinh tế phát triển không đồng đều ở nhiều địa phương nên việc xã hội hóa và huy động sự đóng góp của người dân cho việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị còn nhiều khó khăn, một số nơi còn trông chờ vào đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước;…

Để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh phấn đấu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, như đầu tư kinh phí xây dựng, tổ chức hoạt động, trong đó có sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ở cơ sở gắn với mở rộng dịch vụ và thị trường; quy hoạch, đào tạo và sử dụng tốt đội ngũ cán bộ; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế đối với hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền vận động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở...

Mỗi địa phương, cơ sở phải phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an sinh xã hội. Các cấp quản lý và lãnh đạo chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức quản lý nhà văn hóa, trung tâm văn hóa... Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các thiết chế văn hóa, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai lệch, tiêu cực, có biện pháp giải quyết phù hợp; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác./.

Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh