Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 13/12/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1986

Đã truy cập : 43086777

Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh

15/12/2017 14:42 Số lượt xem: 1650

 Sau 03 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh trân tọng đăng toàn văn Bài phát biểu quan trọng này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Các vị khách mời, 
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp, kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và qua ý kiến, kiến nghị của cử tri; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, tranh luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

HĐND tỉnh đã thông qua 21 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất rất cao. Trong đó, quyết nghị một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018: Tốc độ tăng tổng sản phẩm từ 10,5% - 11,5% so với ước thực hiện năm 2017; thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.861 tỷ đồng; tạo việc làm cho 27.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) còn 2%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 98%... Những Nghị quyết được ban hành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có, đồng thời tranh thủ khai thác các nguồn lực bên ngoài nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thưa các vị đại biểu!

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND cơ bản thống nhất và đánh giá những ưu điểm, hạn chế như báo cáo đã nêu: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 ổn định và phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ và đứng trong tốp đầu của cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế 19,12%; sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao; thu ngân sách nhà nước đạt 21.393 tỷ đồng, vượt 11,7% dự toán năm và tăng 20,1% so với năm 2016; xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được đẩy mạnh; công tác quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước được tăng cường, hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho sự phát triển.

Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị được tăng cường, xây dựng lộ trình để từng bước thực hiện Đề án thành phố thông minh, Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, nâng số tiêu chí đạt chuẩn bình quân đạt 18,14 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí so với năm 2016; công tác quản lý tài nguyên được chấn chỉnh, rà soát, thu hồi 55 dự án khảo sát địa điểm quá thời hạn chưa thực hiện. Quyết liệt thực hiện các giải pháp và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm 11 đầu mối, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các hoạt động văn hóa đạt nhiều kết quả, tổ chức thành công chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; Sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển toàn diện theo hướng bền vững, hoàn thành phổ cập giáo dục – xóa mù chữ các cấp học ở mức độ cao nhất; ban hành một số chế độ chính sách phát triển chất lượng giáo dục mũi nhọn; mở rộng đối tượng thụ hưởng Chương trình sữa học đường đến học sinh khối tiểu học; là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ; tăng cường phòng, chống tham nhũng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

HĐND tỉnh ghi nhận quyết tâm, nỗ lực cao của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong năm 2017; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với Thường trực HĐND; giữa các sở, ban, ngành với các ban của HĐND tỉnh trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Kỳ họp thứ Sáu tiếp tục đổi mới trong việc dành thời gian hợp lý cho nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Các vấn đề được đưa ra chất vấn tại Kỳ họp đều là những vấn đề, lĩnh vực được cử tri và nhân dân rất quan tâm. Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp đã góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện của các sở, ngành.

Chủ tọa Kỳ họp đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện các giải pháp đã được các Giám đốc Sở nêu ra tại Kỳ họp này để có thể tái chất vấn trong các kỳ họp sau.

Thưa các vị đại biểu!

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu tối đa những ý kiến phát biểu của các đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung giải quyết những nội dung công việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đã đạt được và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong phát triển KT-XH năm 2018. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Gắn phát triển kinh tế với phát triển bền vững, đảm bảo anh sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu khóa XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ công; nâng cao các chỉ số, năng lực cạnh tranh; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường quốc phòng - an ninh.

Hai là: Cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích khởi sự doanh nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ theo hướng tiện ích, hiện đại gắn với kinh tế đô thị; thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động; tập trung xây dựng chính sách đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nhỏ và vừa, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống.

Quan tâm, đầu tư nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nghiên cứu khoa học, khuyến khích sáng tạo; sáng kiến cải tiến kỹ thuật, để lĩnh vực Khoa học – Công nghệ Bắc Ninh xứng đáng là mũi nhọn hàng đầu tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp ứng dụng cao, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố thông minh và thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Văn hóa. Phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa Kinh Bắc, để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoàn thành quy hoạch; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển toàn diện hệ thống thiết chế văn hóa; quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của những thiết chế văn hóa hiện có.

Ba là: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, trật tự, văn minh đô thị; đất đai, khoáng sản, môi trường; quyết liệt xử lý tình trạng rác thải, nước thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường; đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án xử lý chất thải tập trung tại các huyện, thị xã. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững.

Bốn là: Tập trung phát triển toàn diện lĩnh vực giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; thực hành dân chủ và công bằng xã hội. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, mở rộng, đa dạng hóa mạng lưới trường, lớp và các loại hình học tập, chú trọng chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; bồi dưỡng nhân lực, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo đủ nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, củng cố, quan tâm mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”. Quan tâm đào tạo lao động, giải quyết tốt việc làm gắn với phát triển thị trường lao động.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của đại biểu, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt hoan nghênh các vị đại biểu, các vị khách mời, các cơ quan, ban, ngành liên quan; trân trọng cảm ơn cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh đã về dự, đưa tin, tuyên truyền, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

 Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.
Theo Cổng TTĐT