Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5909

Đã truy cập : 43676876

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

02/04/2020 22:16 Số lượt xem: 352

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

 

- Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Free icon "Microsoft Word icon"

   - Công văn xin ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của HĐND về kinh phí phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem

Free icon "Microsoft Word icon"

I * Nội dung thường kỳ  
II * Nội dung chuyên đề  
1

 - Tờ trình về việc thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách phục  vụ công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
1.1  - Công văn số 284a/STC-HCSN ngày 31/3/2020 về kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID - 19. Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
1.2  - Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Free icon "Microsoft Word icon"
III * Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh  
1  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem