Danh mục Danh mục

Chất vấn là hoạt động đặc biệt quan trọng của HĐND để giám sát việc triển khai thi hành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tại địa phương. Kế thừa kinh nghiệm những nhiệm kỳ trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn.