Truy cập nội dung luôn

Danh mục Danh mục

    Tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của cử tri trong tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của từng vị đại biểu HĐND, UBND tỉnh khóa 18 sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với cử tri và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016- 2021 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.