Tổ chức Tổ chức

 Sáng 29/10, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.