(Lược trích phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung)