Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề (tháng 3 và tháng 6), 1 kỳ họp thường lệ giữa năm (tháng 7). Qua các kỳ họp, HĐND tỉnh kịp thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh.