Đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

01/03/2023 11:26 Số lượt xem: 232
STT Tên tài liệu Tệp đính kèm
1 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải về
2 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Tải về
3 Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải về

Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử). Ý kiến đóng góp gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 09/3/2023; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: vphdndbn@gmail.com.