Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/08/2022 07:00 Số lượt xem: 19633
STT Tên tài liệu Tệp đính kèm
1 Dự kiến nội dung kỳ họp Tải về
2 Công văn về việc chuẩn bị nội dung thảo luận tại kỳ họp Tải về
3 Mẫu phiếu đăng ký nội dung chất vấn Tải về
4 Chia tổ thảo luận Tải về
I BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HĐND TỈNH
1 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp cuối năm 2022. Tải về
2 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh; kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh năm 2022; nhiệm vụ công tác năm 2023. Tải về
3 Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh năm 2022. Tải về
4 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022.
4.1 Báo cáo bổ sung kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ Luật Quy hoạch được ban hành Tải về
4.2 Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tính giản biên chế giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Tải về
4.3 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tỉnh Bắc Ninh Tải về
4.4 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về
5 Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao  chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”. Tải về
6

Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2023.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
7 Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023. Tải về
8 Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh
8.1 Ban Pháp chế Tải về
8.2 Ban Kinh tế - Ngân sách Tải về
8.3 Ban Văn hóa - Xã hội Tải về
II BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH
Nội dung thường kỳ
1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
2

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2022, kế hoạch thực hiện năm 2023.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
3

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
4

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Tải về
5

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
6

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Tải về
7

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Tải về
8

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Tải về
9

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 năm 2022.

Tải về
10

Báo cáo tình hình và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

Tải về
Nội dung chuyên đề
1

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh BN

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
2

Tờ trình đề nghị ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023-2025.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
3

Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Tư vấn học đường trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 - 2025”.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
4

Tờ trình đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2022-2023.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
5

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
6

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
7

Tờ trình đề nghị thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
8

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án “Hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2025”.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
9

Tờ trình về việc xin chủ trương hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) xây dựng trụ sở Ủy ban huyện Sốp Báu.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
10

Tờ trình đề nghị thay thế Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về “Quy định cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo cho công an xã, thị trấn bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, tổ dân phòng tự quản; mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
III BÁO CÁO THƯỜNG KỲ CỦA NGÀNH CHỨC NĂNG
1 Báo cáo Kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Tải về
2 Báo cáo Kết quả công tác xét xử năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh BN Tải về
3 Báo cáo kết quả thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Tải về
4 Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND, UBND tỉnh. Tải về