Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/8/2022)

20/08/2022 07:00 Số lượt xem: 4597
STT Tên tài liệu Tệp đính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 8 Tải về
I TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH
1

Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
2

Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 11 Trạm Y tế xã, tỉnh Bắc Ninh (thay thế Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 30/3/2022).

Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
3

Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
4

Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cứng hóa Kênh Nam, đoạn từ K8+700 đến K14+100.

Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
5

Tờ trình đề nghị phân bổ kinh phí để hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
6

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 về việc nâng mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; hộ nghèo và các đối tượng được tặng quà bằng hiện vật theo Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

        Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
II BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH
1 Ban Kinh tế - Ngân sách Tải về
2 Ban Văn hóa - Xã hội Tải về