Tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp 12) của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ngày 06 + 07/7/2023)

20/08/2022 07:00 Số lượt xem: 2251
STT Tên tài liệu Tệp đính kèm
1 Đề cương báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Tải về
2 Tổng hợp ý kiển thảo luận tổ Tải về
3 Chia tổ thảo luận Tải về
4 Dự kiến nội dung kỳ họp Tải về
5 V/v chuẩn bị nội dung thảo luận tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh Tải về
6 Thông báo phân công phục vụ kỳ họp Tải về
7 V/v phân công thẩm tra nội dung trình kỳ họp Tải về
8 V/v chuẩn bị cho phiên chất vấn tại kỳ họp (gửi sở, ngành) Tải về
9 V/v chuẩn bị cho phiên chất vấn, thảo luận tại kỳ họp (gửi đại biểu HĐND tỉnh) Tải về
I BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HĐND TỈNH
1

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh.

Tải về
2

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh; kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tải về
3 Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Tải về
4

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay (30/6/2023).

Tải về
5

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

Tải về
6

Tờ trình về Dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
7 Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.
7.1 Ban Pháp chế Tải về
7.2 Ban Kinh tế - Ngân sách Tải về
7.3 Ban Văn hóa - Xã hội Tải về
II BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH
Nội dung thường kỳ
1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển 6 tháng cuối năm 2023.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
2

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
3

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh phân bổ ngân sách cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2023.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
4

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (bản giấy)

Tải về
5

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tải về
6

Báo cáo tình hình và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022); trả lời ý kiến cử tri của các ngành chức năng tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh).

Tải về
Nội dung chuyên đề
1

Tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
2

Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 (đợt 2).

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
3

Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
4

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
5

Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động giáo viên cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và nhân viên nấu ăn các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm học 2023-2024.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
6

Tờ trình đề nghị ban hành quy định mức thu quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
7

Tờ trình về việc thành lập thị trấn Nhân Thắng thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
8

Tờ trình đề nghị ban hành quy định cụ thể mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (thay thế Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND17 ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016).

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
9

Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL 284 đoạn Lãng Ngâm - Thứa, huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
III BÁO CÁO THƯỜNG KỲ CỦA NGÀNH CHỨC NĂNG
1 Báo cáo Kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tải về
2 Báo cáo Kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh. Tải về
3 Báo cáo công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tải về
4 Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải về