Tập trung khẩn trương triển khai các Nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo (*)

09/07/2022 14:33 Số lượt xem: 723

(Lược trích phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung)

(Lược trích phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung)

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ Bảy của HĐND tỉnh khóa XIX hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đồng thời xem xét và biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết (trong đó có 2 Nghị quyết về công tác cán bộ) làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.
HĐND đã nghe đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trên cơ sơ chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, của cử tri, xem xét, nghiên cứu để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
HĐND đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, linh hoạt, kịp thời triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh để có kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm 2022. Ghi nhận sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tổ chức, thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
HĐND đề nghị các cấp, ngành, đơn vị theo thẩm quyền tiếp tục rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, hoặc kiến nghị nhiều lần, bảo đảm việc giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri và HĐND. Thường trực, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND và các cơ quan thông tin sớm báo cáo, tuyên truyền với cử tri trong tỉnh kết quả của kỳ họp, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Dự báo những tháng cuối năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, HĐND đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khẩn trương triển khai các nghị quyết; đồng thời chú trọng một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tích cực, quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bám sát tình hình thực tiễn để chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai, tăng cường năng lực dự báo, cân đối thu, chi ngân sách để chủ động điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất. Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương tài chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Rà soát tổng thể các nhu cầu kinh phí bổ sung, phát sinh cần thiết để kịp thời cơ cấu lại ngân sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, điều chỉnh bảo đảm nguồn vốn và tính khả thi của Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nghiên cứu xây dựng các chế tài, quy định về kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện đầu tư và xây dựng. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển, xử lý ô nhiễm môi trường, mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm…
Thứ tư, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm đến môi trường và sức khỏe con người; nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho nhân dân, chủ động ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh; hỗ trợ việc làm cho người lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát triển giáo dục - đào tạo, thông tin truyền thông, thể dục thể thao... nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; chủ động rà soát, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, vụ việc nhạy cảm phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhằm ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(*) Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt