Khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh để đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (*)

31/10/2022 00:10 Số lượt xem: 772

(Lược trích phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung)

(Lược trích phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung)

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực theo phương châm “Đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp”; sau một buổi làm việc, Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh thống nhất thông qua 6 Nghị quyết nhằm cụ thể hóa định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy và tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các Nghị quyết được Kỳ họp thông qua có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực và chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Ngay sau Kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực tế triển khai để tổng hợp và kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi, đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2022 để có các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, có các giải pháp cụ thể đối với những mục tiêu, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, như: Việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; giải ngân vốn đầu tư công; công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ; thu tiền sử dụng đất;... Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hai là, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung xử lý, giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các nguồn vốn đầu tư công mới được bổ sung; sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư, đảm bảo tiến độ các dự án đã được thông qua tại Kỳ họp.

Ba là, Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12-2022. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát các chính sách cần thông qua và hoàn thiện các đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đúng tiến độ thời gian theo quy định của pháp luật.

Năm 2022 còn 2 tháng, đề nghị hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nỗ lực cao hơn nữa, chúng sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề cho năm bản lề 2023 có nhiều chuyển biến mới.

(* Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt)