Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX thông qua 6 Nghị quyết

31/10/2022 00:08 Số lượt xem: 773

Sáng 27-10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ cấp thiết trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Sáng 27-10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ cấp thiết trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.


 

Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh từ đầu năm đến nay, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội đã phát sinh một số vấn đề cần được HĐND tỉnh xem xét, thông qua để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 9 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là căn cứ pháp lý để UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; triển khai thực hiện các các công trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ họp nghe các Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ trình bày các Tờ trình và lãnh đạo các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế (HĐND tỉnh) trình bày các Báo cáo thẩm tra.

Sau khi thảo luận, xem xét, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2023 (lần 3); Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ các chủ trương đầu tư; Tình hình thực hiện thu chi ngân sách, phương án xử lý nguồn kinh phí còn lại năm 2022; Phân bổ vốn đầu tư công năm 2022; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 114/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động năm 2022; Xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trọng Bình.

Theo các Nghị quyết vừa thông qua, HĐND tỉnh quyết nghị sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 30-3-2022 của HĐND tỉnh như sau: “Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh là: 24.524 người” (bổ sung 1.225 biên chế giáo viên công lập năm học 2022-2023, trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Trung ương phân bổ).

HĐND quyết nghị bổ sung và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt tại các Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 8-12-2021, Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 30-3-2022, Nghị quyết 134/NQ-HĐND ngày 7-7-2022 theo hướng: Bổ sung nguồn vốn đầu tư công 3.729.071 triệu đồng, bao gồm nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ là 2.110.000 triệu đồng để triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) và nguồn ngân sách địa phương là 1.619.071 triệu đồng; Điều chỉnh tăng nguồn ghi thu, ghi chi đất dân cư dịch vụ của các địa phương, từ 930.000 triệu đồng, lên 932.971 triệu đồng; Điều chỉnh tăng nguồn bổ sung có mục tiêu về huyện xã, từ 5.338.453 triệu đồng, lên 5.908.453 triệu đồng; Điều chỉnh tăng vốn bố trí trực tiếp cho các dự án ngân sách tỉnh từ 8.098.159 triệu đồng, lên 9.281.732 triệu đồng; Điều chỉnh giảm nguồn vốn dành cho quyết toán các công trình ngân sách tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 chưa chi tiết hạn mức trung hạn, từ 1.067.600 triệu đồng, còn 930.127 triệu đồng.


 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp.

HĐND tỉnh quyết nghị điều chỉnh hạn mức vốn trung hạn các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Điều chỉnh tăng đối với các dự án đã được phê duyệt, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, các dự án bố trí bổ sung để giải phóng mặt bằng, thanh toán khối lượng hoàn thành, thực hiện khối lượng còn lại; hạn mức vốn bổ sung là 137.472,86 triệu đồng; Điều chỉnh giảm đối với các dự án đã hoàn thành, vướng mắc không có khả năng tiếp tục triển khai, dự án chuyển tiếp đối ứng ngân sách trung ương dừng triển khai; hạn mức vốn giảm là 208.000 triệu đồng.

HĐND tỉnh quyết nghị bổ sung 27 dự án với tổng mức đầu tư là 2.698.125 triệu đồng vào danh mục dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật để tổ chức thực hiện thắng lợi, đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (Báo Bắc Ninh trân trọng giới thiệu).

Thanh Hương